EVA GRAVESEN
  • Instagram

CV

 

2016-2020 VanillaFly - Grafiker/designer

Jeg har været ansat som graphic designer i VanillaFly i 4 år. Her startede jeg som grafisk designer, men opgavernes natur ændrede sig hurtigt fra at være katalog produktion, SoMe medarbejder og web content manager og fotograf/stylist til katalogproduktion - til i langt højere grad at bestå i design af virksomhedens mange puder, posters, tapeter samt luksuspostkort med grafiske illustrationer og produkttekster.Jeg har arbejdet kreativt med design af virksomhedens produkter i Photoshop, Indesign og Illustrator, og løst designopgaver fra research/opstart/ide - til levering af færdige produktionsfiler hos producenterne. Herunder også den efterfølgende kvalitetssikring og evaluering i Podio, et software projektstyringsværktøj, hvor jeg har oprettet opgaver, og sørget for at producenten nemt kunne tilgå filer, og vi kunne have et gnidningsfrit globalt samarbejde.

Foruden fotograferet/styling/layout af katalog og billeder til website, herunder al retouch i Photoshop, havde jeg også ansvar for sociale medier, (facebook annoncering/giveaways, daglige posts) samt det generelle indhold på VanillaFlys website. Foruden det rent kreative arbejde jeg har varetaget, har jeg også skrevet produkttekster (også på engelsk) samt lavet det bagvedliggende Magento søgeordsoptimering (SEO), katalogtekster og al layout (InDesign), pressemeddelser, nyhedsbreve via Mailchimp mm.

Udover de to store årlige kataloger har jeg også produceret kataloger til diverse fagmesser som i fx Paris, hvor der har været brug for ekstra fokus på virksomhedens store interiør kollektion, postkort samt plakatkollektion. En del af dette arbejde var også webcontent/fotografi til messewebsite og pressemeddelelser.

VanillaFly leverer interiør til hele verden. Virksomheden fik i 2019 en Gazellepris for væksten i de sidste 4 år. 

Jeg er opsagt pga COVID, og søger derfor nye udfordringer. Mit ønske er at finde en alsidig stilling, hvor jeg kan bruge mine mange kreative evner og sans for det visuelle. 

2020 Instagrammer/fotograf/forfatter

Sideløbende med min karriere hos VanillaFly har jeg i rent privat regi www.instagram.com/gardensandgreen, hvor jeg selv tager alle billeder og hvor jeg kan få yderligere kreativ afløb for mine interesser indenfor hus og have, samt interiør. Her har jeg 10.000 følgere fra hele verden. (Min instagram konto er udelukkende vækstet organisk, og jeg har ikke annonceret eller købt følgere).

2013-2016 Exometric | Mollyshome.com | Stractioncph | Quantic - Grafiker 

Et spændende hus med mange firmaer under et tag: Her har jeg produceret websites samt brochurer m.m. til eksterne kunder. Senest har jeg fx lavet følgende websites: Exometric.dkQuantic.dk - Straction.dk - RHBDevelopment.dk - Bauninstitute.dk m.fl. Endvidere fotografering, brochuredesign, logodesign, billedbehandling samt opdatering af events/sociale medier som Pinterest, Facebook, Mailchimp nyhedsbreve, Linked-in profil opdateringer m.m. 

2015 Forfatter, fotograf og layouter af bogen 'Haveelskernes haver'

Bogen indeholder portræt samt beskrivende tekst af 12 forskellige haver. Et kærlighedsprojekt, der er lavet i min fritidBogen er på 240 sider, En stor lækker coffeetable bog med 380 inspirerende havebilleder. Udgivet i marts 2015 på Nyt Nordisk Forlag, der nu er overtaget af Gyldendal.

2008 - 2012 Plandent A/S - Grafiker

Tegnede her Plandents designlinje, annoncer, brochurer, tilbudsaviser, showroom deko, kursus- og julekataloger samt webdesign. Endvidere lavede jeg al storformat grafik til dentalmessen SCANDEFA i Bella Center, hvor Plandent havde den største stand på 250 m2. Jeg har også lavet en del layout til produkt lanceringer, i form af produktkataloger inkl. fotografi af produkter/portrætter samt billedredigering og retouch. Sidst men ikke mindst lavede jeg designet til firmaets bilpark - hvor alle servicebiler fik ny identitet, der matchede firmaets øvrige identitet, som jeg også havde stået for.

2007 - 2008 Exponent A/S - Grafiker

Hos Exponent løste jeg opgaver med som brochuredesign, diverse medicinal temabøger for Leo Pharma om øjen- og hudsygdomme (med illustrationer), banners og messedesign for Wexøe samt for Hotel og restaurantskolen i København. Da finanskrisen kom var tiden til at vores veje måtte skilles, selvom jeg var glad for mine kolleger og arbejdet, som var utroligt varierende og dejligt udfordrende.

 

2003 - 2007 Widex A/S - Graphic Designer

Har her bl.a lavet konceptuelt grafisk design og branding, og været medvirkende faktor til at AD-opgaver ikke længere behøvede at blive lagt ud af huset, da vi i det grafiske team havde kompetencer til at lave den globale lanceringskampagne på fx. Inteo - Widex daværende suværent overlegne high-end høreapparat. I min tid i Widex kommunikationsafdeling, hvor vi producerede alt brochuremateriale på op til 48 forskellige sprog lavede vi også annoncering, brochurer, banners, udstillingsmateriale, bøger m.m. i Widex kommunikationsafdelings Graphic Team. Som Graphic Designer lavede jeg også Widex Inteo designmanual samt POS til selvsamme produktlancering.

2001 - 2002 GlaxoSmithKline Pharma A/S - Grafiker

Designmanual, etikhåndbog, layout og annonce design, apotekerflyers, logobibliotek opbygning. Da jeg kom til GlaxoSmithKline var der kun en grafiker, og hun skulle stoppe. Der var et mangelfuldt logo- og billedebibliotek, og det meste skulle rentegnes fra bunden. Jeg skabte et billedebibliotek, og var ansvarlig for at husets mange afdelinger fik adgang til rigtige billeder, logoer og at markedsføring var i overensstemmelse med den grafiske designguide. En enkelt medarbejdermanual blev det også til.

1997 - 2001 IDG Danmark A/S
- Grafiker In-house reklamebureau

Lavede her alt fra banners til aviskampagner for ComputerWorld, og illustrationer/layout til husets mange profitcentre. Boglayout, roll-ups, konferencebrochurer, logodesign m.m.

CV

 

2016-2020 VanillaFly - Graphic designer

I have had the privilege of working as a graphic designer at VanillaFly for the past 4 years. I started as a graphic designer, but the nature of my daily tasks quicky changed from catalogproduction including photography/stylist for the catalog, SoMe and web content manager and into mostly designing the companys large cushion collection, posters, wallpaper and luxury greetingcards with quirky graphic illustrations and texts.

During this period, I have worked in Adobe Photoshop, Indesign and Illustrator, making designs from scratch to final production files. I have also had direct contact to the manufacturers abroad using the project management and collaboration software Podio. Creating new tasks, and giving manufacturers access to final production files - so we could enjoy a safe and secure collaboration.

Besides the creative tasks I have managed, I have also written product descriptions (also in english) and all search engine optimazion (SEO) in Magento, texts for catalogs and all layout. (InDesign) of catalogs, pressreleases, newsletters (Mailchimp) and so on.

In addition to photographing and layouting the two large catalogs, - I also made the tradefair catalogs for tradefairs like Maison et Objet in Paris, where the company needed to show their large interior collection and greetingcards and postercollections. (Also managing webcontent and photos for the exhibit website and pressreleases).
VanillaFly delivers interiors across the globe, and in 2019 they were nominated a Børsen Gazelle company for the growth the past 4 financial years. I have now been let go, due to COVID, and is looking for new challenges. My dream is to find a versatile employment, where I can use my many creative skills and visual senses.

2020 Instagrammer/fotograf/forfatter

Apart from my career at VanillaFly I also write and photograph and share some of my private interest at www.instagram.com/gardensandgreen - It is really nice to have likeminded peers to share my interest in house, gardening and interiors. I have 10.000 followers from across the globe (Build organic - no advertising or paid followers).

2013-2016 Exometric | Mollyshome.com | Stractioncph | Quantic - Grafiker 

An exciting workplace with more companies in one. Here I produced the following websites: Bauninstitute.dk , Exometric.dk - Quantic.dk - Straction.dk - RHBDevelopment.dk and more. I also did photography , brochuredesign, logodesign, photo edits, retouch, manipulation and updated events/social medier such as Pinterest, Facebook, Mailchimp newsletters, Linked-in profile updates to name a few. 

2015 Author, photographer and layouter of the book 'Haveelskernes haver'

The book contains descriptions and background stories on 12 different gardens. A work of love, made in my spare time. (Also currently working on a second book) My coffeetable book was on 240 pages - with 380 inspiring gardenphotos. Published in March 2015 at Nyt Nordisk Forlag. (now Gyldendal)

2008 - 2012 Plandent A/S - Grafiker

At Plandent I did the company designguide, advertisements, brochures, showroom interior, christmas and educational catalogs, plus the webdesign. I also made all largescale graphic design for the exhibition

SCANDEFA in Bella Center, where Plandent had the largest booth at 250 m2. I also made a lot of layout for product launches, - product catalogs, (including photography of people and products). Last but not least I made a new design for the company service cars, making them align with the general identity programme of the company.

2007 - 2008 Exponent A/S - Grafiker

At Exponent I solved tasks such as brochure design, various medical theme books for Leo Pharma on eye and skin diseases (with illustrations), banners and trade design for Wexøe as well as for Hotel and restaurant school in Copenhagen. When the financial crisis came, it was time for us to part ways, although I was happy with my colleagues and work, which was incredibly varied and delightfully challenging.

 

2003 - 2007 Widex A/S - Graphic Designer

Here, among other things, I have done conceptual graphic design and branding, and been a contributing factor to the fact that AD tasks no longer needed to be laid out of the house, since we in the graphic team had the skills to create the global launch campaign on, for example. Inteo - Widex's then superbly superior high-end hearing aid. During my time in Widex's communications department, where we produced all brochure material in up to 48 different languages, we also made advertising, brochures, banners, exhibition material, books and more. in the Widex Communications Department's Graphic Team. As a Graphic Designer I also made Widex Inteo design manual as well as POS for the same product launch.

2001 - 2002 GlaxoSmithKline Pharma A/S - Grafiker

Design manual, ethics manual, layout and design of ads, pharmacy flyers, logo library structure. When I came to GlaxoSmithKline there was only one graphic artist and she had to stop. There was an inefficient and inadequate logo and image library and most of it had to be done from scratch. I created a new effiecient easy to use image library, and was responsible for ensuring that many of the house's departments had access to real images, logos, and that marketing was in compliance with the graphic design guide. An employee manual was also one of my accomplished tasks.

1997 - 2001 IDG Danmark A/S
- Grafiker In-house reklamebureau

Made everything from banners to newspaper campaigns for ComputerWorld, PC World, Bookworld, IDG Kurser. Lots of illustrations / layout to the many profit centers in the house. Book layout, roll-ups, conference brochures, POS,  logo design and more.

Design by Eva Gravesen 2020